Att vara feg eller att vara taktiker – det är frågan

                      An english translation follows after the swedish text

Den fjärde och den sista ronden i partiledardebatten – politiska superveckan – avgjordes med en duell mellan Mona Sahlin och PM Reinfeldt i fredags.

A-kassan, regeringskonstellationer och varsel stod i fokus även den här gången.

När det gäller A-kassan är fortfarande arbetslösa och sjuka som är största förlorarna då PM Reinfeldt  fortfarande inte tvekar att ändra Alliansens politik i sakfrågan. Medkänslan som en ingrediens fanns inte i deras politik.

På en mycket viktig fråga som Mona Sahlin ställde när det gäller parti samarbetet kunde inte PM Reinfeldt svara rakt ut – om moderaterna kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet:

Svaret bara skulle göra det invandrarfientliga partiet intressant, det vore som att ”rulla ut röda mattan” sade PM Reinfeldt.

Frågan krävde ett ja eller ett nej svar. Men ett mycket fegt svar kom från en statsminister. Svaret även gav en dold signal att moderaterna kunde tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna om det så behövs för att regera. En skrämmande taktik från en av nuvarande regerande partier.

Att vara feg eller att vara taktiker – det är frågan för PM Reinfeldt att svara tills valet 2010.

Mona Sahlin däremot gav ett mycket bestämd besked att aldrig låta Sverigedemokraterna få en vågmästarroll.

Media var angelägen om att skriva vem vann debatten. Det avgörs ju i valet 2010.

Men en klar segrare är Mona Sahlin då hon lyckades att få statsministern Fredrik Reinfeldt – han som, om inte han tvungen till, varken vill synas eller höras – att ställa upp på en superdebatt en hel vecka mot henne och övriga partier i oppositionen.

Trägen vinner!

                                                       IN ENGLISH:

To be a coward or to be a tactician – that´s the question

The fourth and last round of the party leaders debate – political super week – was resolved with a duel between Mona Sahlin and PM Reinfeldt last Friday.

A-kassan, the formations of the Government and notice of work termination  was still the main issues this time.

In the case of A-kassan,  still those who are unemployed and sick are the greatest losers when PM Reinfeldt still doesn´t hesitate to change the alliance policy in the issue. Compassion was not an ingredient in their policies.

On a very important issue that Mona Sahlin asked in terms of party cooperation, PM Reinfeldt could not give a straight answer – if the moderates are willing to cooperate with the Sweden Democrats after the election:

The answer would only make this anti-immigrant party interesting, it would be like rolling for them the ”red carpet” said PM Reinfeldt.

The question required a yes or a no answer. But a very cowardly response came from the Prime Minister. The answer also gave a hidden signal that the moderates could think of a cooperation with Sweden Democrats if so needed to govern. A terrifying tactics from one of the present reigning political parties.

To be a coward or to be a tactician – that´s the question PM Reinfeldt has to deal with until the election of 2010.

Mona Sahlin, however, gave a very firm message to never let the Sweden Democrats hold the balance of power.

Media was keen to write who won the debate. It depends, of course, on the election results in 2010.

But an obvious winner  is Mona Sahlin thus she managed to convience our Prime Minister Fredrik Reinfeldt – he who, if he is not obliged to, neither want to be seen nor be heard – to take part in a super debate for a week against her and the other parties in the opposition. 

Persistency wins!

                                             @–>–>–>–    –<–<–<–@

Annonser

3 kommentarer

 1. Best of: Det är vi väljare som avgör vilka det är som ska samarbeta efter valet 2010. Inte Mona eller Fredrik. Vi lever i en demokrati – en man en röst. Så ingen kan utesluta Sd. Mona kan bara tycka.

 2. Helena Palena

  SAP kan kanske inte förhindra att sd kommer in i riksdagen men SAP kan definitivt vägra att samarbeta med dem
  Sådan är demokratin!

 3. Helena

  PM Reinfeldt eller Mona kan bestämma vilka de vill allierad med.

  Om PM Reinfeldt har hederliga baktankar varför dessa undanflykter?

  Rena och ärliga avsikter gömmer man inte bakom taktiska spel.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS