Modern segregation!

Budgetpropositionen som lades fram av Anders Borg innehöll bland annat stimulans åtgärder som Socialdemokraterna argumenterade om för att lindra effekten av recessionen. Bland annat satsningar till kommuner och landsting, ökad studiemedel till studenter (40 kr bidrag, 320 lån), och sänkt skatt för pensionärerna.

Satsningarna som borde ha lagts fram tidigare när landet mest behövde det. Men det klart, det är av taktiska skäl att regeringen nu ett år före valet delar ut goda nyheter även om det handlar om små belopp för de enskilda.

Regeringens mantra – skattesänkning – har förstås inte blivit bortglömd. Ytterliggare 10 miljarder skall lånas för att  sänka skatterna för de som arbetar.

De sjuka och arbetslösa får som vanligt ingen uppmuntran från regeringen. Så länge de inte arbetar får dem ingen uppmärksamhet heller. De räknas som samhällets belastning.

Med denna människosyn kan inte regeringen räkna med varken mindre bränder i Göteborg,  eller minskad oroligheter i Rosengård.

Att regeringen öppet poängterar att de som inte har arbete och är sjuka skall inte heller ha någon del av kakan förespråkar en sak – S E G R E G A T I O N !  Varför? Arbetslösheten – som nu är på 400 000 personer – är stor bland invandrare, just därför.

De som har jobb får mer i plånboken, och de som inte har det får nöja sig med sänkta ersättning. Klyftorna ökar ännu mer precis som regeringen vill ha det. En värld där människor skall helst vara friska, där det  knappt finns plats för de sjuka och arbetslösa. En värld där utanförskapet har blivit en vardag.

En galen värld skapat av Regering Reinfeldt.

                       @—>–>—>–   –<—<—<—@

Annonser

Konsten att lagligt ”muta” väljarna – Reinfeldt´s way

Statsminister Fredrik Reinfeldts sista regeringsförklaring denna mandatperioden gjordes i går den 15 Sept.

Några intressanta delar:

Vi hade lagt en stark grund och mötte de sämre tiderna med historiskt höga sysselsättningsstal och stora framgångar i att bekämpa utanförskapet. Alliansregeringens arbetslinje – lägre inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare, bättre villkor att driva företag och att anställa samt värnande om de offentliga finanserna – gjorde att vi hade ett bättre utgångsläge än vi tidigare haft när vi mött sämre tider.  

Kommentar: Med 89 miljarder  i statens överskott när denna Moderatledda regeringen tog över regeringsmakten var tack vare Regeringen Persson.

I situationer som denna prövas förmågan att ta ansvar. Alliansregeringen har valt en väg präglad av ansvar för de offentliga finanserna, för jobben och för välfärdens kärnverksamheter.  

Kommentar: Den moderatledda regeringen var passiv hela finanskrisen. Det är  Riksbankens räntesänkningar som höll/håller marknaden  någorlunda i balans.

Sunda offentliga finanser är och förblir en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Den principen vill vi hedra i såväl goda som dåliga tider.
 Kommentar: 201 miljader i underskott – där beloppet skall lånas –  knappast är sund ekonomisk politik. Notera att 85 miljarder av dessa gick till skattesänkningarna.
Kostnaderna för ohälsan har minskat snabbare än beräknat. Färre människor blir långtidssjukskrivna och fler lämnar långtidssjukskrivning. Kostnaderna för förtidspensionerna har blivit lägre genom att färre blir förtidspensionärer.  
Kommentar: I stället har dessa människor blivit beroende  av socialbidrag för överlevnad.
Regeringens satsningar mot arbetslösheten riktar sig till alla människor som står utanför arbetsmarknaden. Totalt utökas antalet utbildningsplatser med cirka 23 000 och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förstärks med 54 000 platser. Ett antal åtgärder vidtas för att särskilt minska arbetslösheten bland unga.  

Kommentar: Utbildningsplatser som bantades ner nu återupptages. Arbetsmarkandspolitiska åtgärder som jobb coachning är en flopp.

Vi vill inte igen se att vi mitt i en högkonjunktur får växande klyftor mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden. 
Kommentar: Det är precis vad nuvarande regeringen gjorde genom att straffa de arbetslösa och sjuka genom sänkt ersättning. Samtidigt höjdes nettolönen för de som har jobb genom jobbskatteavdraget. Detta uppenbarligen resulterade till växande kyftor mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden.
Det har blivit mer lönsamt att arbeta. Jobbskatteavdraget har gett nära nog alla heltidsarbetande skattelättnader på över 1 000 kronor per månad. Sjuksköterskan, gymnasieläraren och metallarbetaren har nu uppemot 1 500 kronor mer kvar efter skatt varje månad än före valet 2006. Vårdbiträdet har i det närmaste en hel extra månadslön efter skatt kvar varje år. 
Kommentar: Statsminister själv har fått 48 000 mer om året. Nästan 4 gånger mer än vad ett vårdbiträde får på hela året.
Regeringen tar ytterligare steg för ökad tillgänglighet, effektivitet och kvalitet i svensk hälso- och sjukvård. Satsningar görs för att vården tydligare ska ta sin utgångspunkt i patientens behov och rätt att välja. Bland annat sker insatser för att inrätta en nationell oberoende granskningsfunktion och införandet av möjligheten till en fast vårdkontakt.  

Kommentar: Utökad möjligheter för privata aktörer i hälso- och sjukvården.

Skatten sänks totalt med 3,5 miljarder kronor per år från 2010. Det ökar pensionärernas trygghet och förbättrar marginalerna, särskilt för de pensionärer, inte sällan kvinnor, som har de allra lägsta pensionerna.  

Kommentar: 100 kr mer i månaden för pensionärerna ökar tryggheten och förbättrar marginalerna – ja,  kanske vid 40-talet. I modern tid är 100 kronors sänkning en förolämpning.

Det är därför viktigt att komma ihåg att ordförandeskapet inte bärs av några få, utan delas av hela Sverige.  
Kommentar: Hur kom det sig att oppositionen var inte officiellt inbjuden vid invigningen av Sveriges ordförandeskapet i EU? Detta innebär att ansvaret delas i nöd men inte i lust.
Där vi förhindrar att arbetslöshet blir till utanförskap. Där vi möjliggör för människor att åter komma i arbete. Där vi tar oss igenom krisen och kan fortsätta det långsiktiga arbetet för ett Sverige där människor kan komma till sin rätt.  

Kommentar: Där regeringen inte tror på människans insikt och  förmåga att göra rätt för sig. Där regeringen inte tror på människans god vilja.

Politik är att välja. Vi väljer att slå vakt om Sveriges sunda offentliga finanser. Vi väljer att föra en tydlig politik för full sysselsättning och minskat utanförskap. Vi väljer att värna välfärden. Vi väljer omtanke om klimatet och vår miljö. Vi väljer drömmen om ett Sverige som ger alla människor möjlighet att växa. Det är hörnstenarna när vi nu tar fortsatt ansvar för Sverige. 
Kommentar: Politik för den Moderatledda regeringen innebär att sänka skatten. Där de rikaste gynnar bäst, och där de fattigaste får sämst.
Slutsatser: Verkligheten är långt ifrån den modifierade manipulativa  retoriken i PM Fredrik Reinfeldts tal. Verkligheten har blivit tuffare i Sverige. Men, den sanningen kan inte PM Fredrik Reinfeldt veta – han är ju en moderat.

                                     @—>—>–   —<–<—@

Regeringen Reinfeldt: Rör inte min kommun

Regeringen Reinfeldt satsar stort för att ta över ansvaret över nyanlända flyktingar i Sverige:

Nytt lagförslag från regeringen: Staten tar över huvudansvaret för nyanlända flyktingars etablering och särskilda lotsar ska mot ersättning skaffa dem jobb. Det behövs en genomgripande reform för att integrera nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd. Regeringen föreslår därför i dag en ny lag om etableringsinsatser. Staten – genom Arbetsförmedlingen – tar över samordningsansvaret för dessa insatser från kommunerna. På så sätt förtydligas regeringens arbetslinje. För att de nyanlända snabbt ska komma in på arbetsmarknaden införs så kallade etableringslotsar som ska skaffa fram jobb mot en prestationsbaserad ersättning. Genom detta paradigmskifte lägger vi grunden till en ny integrationspolitik, skriver integrationsminister Nyamko Sabuni.

Dock med ett förbehåll – att flyktingarna inte placeras i de välbärgade kommunerna som bl a Täby. Det står förstås inte skrivet i debattartikeln, men man kan ju läsa mellan raderna. Välbärgade moderatkommunerna fortsätter att vara undantagna att bära ansvaret för att ta emot flyktingar.

Kvar av lagförslaget är vacka ord som förlorar sitt budskap och blir enbart poesi,

Det är dags att gå från omhändertagande till egenmakt, från bidragsberoende till egen försörjning, från utanförskap till delaktighet. Genom detta paradigmskifte lägger regeringen grunden för en fungerande integrationspolitik där alla aktörer känner till sitt ansvar och gör rätt från början.

när handlingen kommer att saknas i praktiken, då alla aktörer – inklusive  vissa kommuner/arbetsförmedlingar – inte medverkar i integrationspolitiken.

                                     @—>—>—>—   –<—<—<—@

Anders Borg´s amnesia

I samband med G20 mötet skrev Anders Borg och flera andra finansministrar i EU en gemensam debattartikel i DN om bank bonusar.

Det är därför som vi, på dagens möte i London med finansministrar från G20-länderna, kommer att kräva att vi får till stånd en strikt policy för bonusar. Garanterad bonus för mer än ett år bör förbjudas. Bonusar bör betalas ut över ett antal år och bör återspegla individens och bankens verkliga prestationer över tiden.

Vilket hyckleri! Anders Borg tror att det svenska folket har glömt att det är den sittande regeringen som tog bort taket i det reglerade bonussystemet i det statliga bolagen sommaren 2008.

Och nu ett år senare verkar han drabbas av minnesförlust om det. Nu vill han verka för att förbjuda bonusar, t o m med arbetslösa som argument. Arbetslösa i vilka en del trängde han bort ifrån fackföreningar genom kraftigt höjda a-kasseavgifter.

Uttalandet är lika populistiskt som att implementera skattesänkningen trots att staten  kommer att ha ett stort underskott på 201 miljarder kronor i år. Det senare är t o m mycket oansvarigt. Men ordet saknar betydelse för den Moderatledda regeringen. Det enda som speglar deras agerande är att strategiskt övertala folket att skattesänkningen är det bästa politiken för att minska arbetslösheten.

Sådana tomma löften  är lätt att genomskåda.

                               @—>—>—>—    –<—<—<—@