Att stänga ambassader- Carl Bildts varumärke

Sammanställning av artiklar, pressmeddelanden m m angående stängningar av svenska ambassader och konsulat beslutat huvudsakligen enbart av Sveriges utrikesminister Carl Bildt. (Mina egna kommentarer i blå text.)

”Man måste kunna lita på Reinfeldt” /Aftonbladet

Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin är inte övertygad:

– Vi har fått informationen av källor inne på UD att de här planerna finns. Hela uppgörelsen handlade om att säkra närvaron i de här regionerna och så säger de tack för de 300 miljonerna och struntar i satsningarna som vi har överens om. Det är vi inte glada för.

Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Bodil Ceballos förstår hans ilska.

– Jag förstår att de är besvikna, de kom överens med regeringen och så blev den någon halvmesyr. Vilket parti som än gör upp med regeringen måste vara vaksamma på att det verkligen genomförs. I Libyenuppgörelsen kom vi överens om att de svenska planen skulle spana över havsområdena för att kunna hjälpa flyktingar men det har inte gjorts. 

Hon menar att regeringen sedan länge tänkt avveckla ambassaderna och bara utnyttjade tillfället som utpressning för att få tillbaka de 300 miljonerna till sin förvaltning.

– Vi hade signaler om att de tänkte lägga ner flera gånger tidigare och bara tog neddragningarna som en ursäkt, säger Bodil Ceballos. 

S och regeringen överens /Socialdemokraterna

 1. Regeringskansliets anslag återställs
  Anslaget 4:1 Regeringskansliet mm under UO 1 Rikets styrelse återställs
  från år 2012 under återstoden av mandatperioden till de nivåer som
  föreslogs i budgetpropositionen för år 2011. Detta innebär en anslagsökning
  med 300 mnkr, exklusive tillkommande pris- och löneuppräkning. Regeringen avser göra ett indrag av anlagssparandet motsvarande 500 mnkr för innevarande år.
 2. Planerade avvecklingar av utrikesrepresentationerna avbryts.
  En konsekvens av återställandet av anslaget till Utgiftsområde 1: Rikets
  styrelse är att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att avbryta
  avvecklingen av Sveriges representation i Angola, Argentina, Malaysia och
  Vietnam. Regeringen och socialdemokraterna är överens om betydelsen av att utrikesförvaltningen  i närtid ska stärka sin närvaro ytterligare på
  viktiga tillväxtmarknader. Regeringen kommer att samråda löpande med riksdagen om den fortsatta utvecklingen av vår utrikesrepresentation.
 3. Riktade exportfrämjande åtgärder
  Under mandatperioden sker via Exportrådet en satsning på åtgärder för att
  främja export bland annat till de länder där Sveriges representation
  planerades att avvecklas. Satsningen inriktas på att främja exporten i små-
  och medelstora företag (SME) och inriktas dessutom på handel med samtliga BRIC-länder samt Irak. Satsningen riktas särskilt mot viktiga
  framtidsbranscher, exempelvis kreativa näringar, energieffektivisering och
  miljöteknik. För denna satsning avsätts 25 mnkr redan under innevarande år i samband med höstens ändringsbudget. I budgetpropositionen för 2012 höjs nivån med 50 mnkr relativt vad som anslogs i budgetpropositionen för 2011 och vidmakthålls under resten av mandatperioden.

Outstanding politiska taktik spel av Socialdemokraterna. Det genom att tvinga Carl Bildt/regeringen att minska de offentliga utgifterna med 300 miljoner för att sedan använda riksdags beslutet för en kompromiss om ambassaderna, där riksdagen till slut fick mer insyn om utrikesrepresentationen.

Politik är ibland en mycket lång process till rätt beslut. Mycket beklagligt att under tiden hade Carl Bildt hunnit stänga många ambassader för en marknad med ca 500 miljoner invånare. Trots kompromissen har Carl Bildt inte fattat ännu att ambassadnedläggningarna är ett politiskt slag under bältet i värdländerna. Det kommer att ta lång tid, om det nu går över, att besluten glöms av ledarna i värdländerna.

11-07-13  Hotade ambassader kan räddas /Expressen

Oppositionen tvingade förra hösten igenom en besparing på regeringskansliet på 300 miljoner kronor per år. S ansåg dock att utrikesdepartementet gick onödigt hårt fram för att klara sitt sparbeting. Enligt Dagens Industri har nu S föreslagit en krympning av besparingen med 120 miljoner kronor, i utbyte mot att ambassaderna i Hanoi och Buenos Aires blir kvar.

Carl Bildt knappast  går med på  S förslag. Den barnslige, brat-aktig utrikesminister vill ha allt tillbaka – hela 300 miljoner – som om pengarna var hans egna.

11-05-05 Bildt, ta den utsträckta handen   /Svd

När socialdemokraterna nu lagt sin motion, hoppas vi att utrikesminister Bildt och regeringen är beredda att ta deras utsträckta hand. Vi hoppas att de båda sidorna kan sätta sig ned och snabbt komma överens att använda de föreslagna 50 miljoner kronorna för att driva ambassaderna i Angola, Argentina, Malaysia och Vietnam vidare. Detta har ju båda parter sagt att de egentligen önskar.

11-03-08  Utrikesförvaltning i världsklass /UD

11-03-08  Ambassader som är viktiga för Sverige får inte läggas ned /DN

Carl Bildts utredare: En utrikesförvaltning av högsta klass behöver mer och inte mindre resurser för att framgångsrikt driva och försvara svenska intressen. Kraven på svensk utrikesförvaltning ökar. Omvärldens snabba utveckling och en hårdnande global ekonomisk konkurrens bidrar till detta. I dag överlämnar jag mitt slutbetänkande om vilket slags utrikesförvaltning Sverige behöver för framtiden. Ambitionen har varit att lägga förslag som är tillämpliga oavsett regering och oberoende av vilken utrikesledning som har ansvaret för verksamheten. De reformer som föreslås kan genomföras inom nuvarande budgetramar. Men om vi vill ha en stark och effektiv utrikesförvaltning och en ändamålsenlig svensk diplomatisk närvaro behöver vi snarare mer än mindre resurser, skriver Peter Egardt.

11-02-18  Ambassader kan räddas om UD:s brister åtgärdas /DN

 Utrikesdepartementet och ambassaderna, delegationerna och konsulaten, svarar för cirka hälften av RK:s budget – borträknat de gemensamma resurserna. Denna andel har varit ganska konstant under många år. Samtidigt har RK:s budget vuxit kraftigt – därav Riksdagens besparingskrav. Ändå måste Sverige stänga ambassader. Varför? 1962 arbetade nästan 500 svenska diplomater utomlands medan 300 arbetade i Stockholm. Nu är relationen omkastad: 750 hemma och 580 utomlands.

110204  Varför ingen utredning om UD?   /Svd

Att försvara sina egna beslut genom att angripa oppositionen är bara ett försök att fly från sitt eget beslutsansvar. Inget argument som regeringen presenterar är heller nytt. Dessutom blundar man för det faktum att antalet anställda i departementen ökat från 3 608 år 2006 till 3 723 år 2010. Under samma tidsperiod har statsrådsberedningen, administrationen närmast statsministern, ökat från 100 personer till 163. Antalet statssekreterare har expanderat från 28 till 34. Och som grädde på moset har till och med en ny statssekreterartjänst för kommunikation specialdesignats för förre moderate partisekreteraren Per Schlingmann.

Enligt den redovisning som skett till riksdagen har kostnaderna ökat med cirka 1,2 miljarder kronor, det vill säga 14 procent. Dessutom har rejäla överskott i totalt nivån 700 miljoner kronor presterats under 2009 och 2010. Riksdagsbeslutet om att spara 300 miljoner på regeringskansliet är fullt rimligt.

Regeringen har ansvaret för det som nu sker. Man har också bollen i frågan om det ska bli en parlamentarisk utredning om utrikesförvaltningens organisation. Hittills har man sagt nej!

110131  Borg: Oansvarigt och felaktigt av oppositionen  /Svd

Inför och under det svenska EU-ordförandeskapet ökade resurserna och personalen tillfälligt, men den förstärkningen är nu helt utfasad. Anslaget för 2011 uppgår till drygt 6,2 miljarder, en ökning med cirka 750 miljoner kronor sedan 2006. Den största delen av ökningen beror på att regeringskansliet, liksom övriga myndigheter och arbetsplatser, genom pris- och löneomräkning kompenseras för den allmänna kostnadsutvecklingen.

Utrikesförvaltningens kostnader har ökat, när nya ambassader inrättats, till exempel de i Bagdad och Kabul, som kräver högre säkerhet, samt till följd av en förstärkt biståndsadministration och ökade migrationsvolymer. Andra kostnadsökningar beror på att regeringskansliets krishanteringsförmåga har förbättrats, efter erfarenheterna från tsunamin 2004, och att lokaler har renoverats för att de ska uppfylla säkerhetskraven och erbjuda en modern arbetsmiljö.

110127  Fler ambassader hotas av nedläggning   /Svd

På listan finns ambassaderna i Guatemala, Jordanien, Cypern och Uganda. Även Sveriges generalkonsulat i Hongkong är i farozonen.

I fjol beslutade regeringen att fyra ambassader och ett generalkonsulat ska stängas.

110126  Agera efter din känsla, Bildt  /Svd

 Sverige har en goodwill och ingång i Vietnam som andra länder inte kommer i närheten av. Den politiska ingång som direktkontakterna från svenska ambassaden skapar för svenska företag är helt nödvändig i ett land där företagandet också till stor del styrs av politiker. Tittar vi också till vad svenska företag bidrar med vad gäller landets utveckling och välstånd för vanliga medborgare så skapar exempelvis Ikea 250000 arbetstillfällen i Vietnam.

 110123   UD: Ambassadstängningarna är nödvändiga   /Svd

– Det är sant att den kostar mycket, och det beror på säkerhetsläget. Orsakerna till att vi öppnade den är att vi har biståndsprogram med Irak, och ett handelsintresse. Dessutom finns en stor irakisk samfällighet i Sverige. Återtagandeavtalet ligger inte på utrikesdepartementet utan på justitiedepartementet, och mig veterligen har de två sakerna inte med varandra att göra, säger Belfrage.

SvD har sökt Carl Bildt för en kommentar, utan resultat.

 110123   Bildt vill ställa oppositionen  vid skampålen   /Svd

Nu visar ett dokument från finansdepartementet att man kan klara sig genom att använda överskotten från tidigare år (Finansdepartementet Budgetavdelningen/Rättssekretariatet Oppositionens neddragningar på UO1, Rikets styrelse 2010-11-16). Om det ursprungliga förslaget att spara 670 miljoner kronor skriver man att: ”För 2011 kan oppositionens neddragning hanteras genom att allt ingående anslagssparande behålls samt att anslagskrediten används.

Nuvarande prognos för anslagssparandet 2010 är 600 miljoner kronor (prognosen för BP11 är 400 miljoner kronor). Anslagskrediten uppgår till cirka 200 miljoner kronor.” Sedan dess har sparkravet mer än halverats till 300 miljoner kronor.

110111    Varför inte överbrygga motsättningarna?   /Svd

 Sverige har ett gott anseende som en demokratisk nation som tar informerade beslut. Med detta oinformerade beslutsförfarande minskas omvärldens förtroende för svensk utrikespolitik. Detta kan ha långtgående negativa konsekvenser för Sveriges inflytande, vilket inte kan ligga i Carl Bildts intresse.

110109       Kris för utrikesrepresentationen  /Svd

Under de senaste två åren har regeringen lagt ner generalkonsulaten i New York, Los Angeles, Kaliningrad och Kanton liksom ambassaderna i Bulgarien, Slovakien, Slovenien, Filippinerna, Luxemburg och Irland. Detta har skett utan konsultationer med oppositionen i riksdagen.

Nedläggningsstatistiken har förbättrats genom att ambassader upprättats i länder där Sverige redan haft biståndskontor. Finansieringen har då främst skett från biståndsanslag. Härutöver har ambassader öppnats i krisområden som Sudan och Irak till mycket stora kostnader. En offentlig redovisning bör för övrigt ske av de samlade kostnaderna, inklusive för säkerhetsåtgärder, för ambassaden i Bagdad. Dessa motsvarar sannolikt kostnaden för 3–5 av de nedlagda ambassaderna.

——–

Efter mer än 40 år av diplomatisk tjänst kan jag vittna om ambassadernas och konsulatens arbete. Svensk export och investeringar i båda riktningar främjas. Svenska medborgares intressen tillvaratas. Asyl- och migrationsärenden hanteras. Delegationer tas emot från riksdag, näringsliv, fackliga organisationer, civilsamhället och universitet. Konsultationer äger rum inför möten i FN och EU om miljö- och klimatfrågor, bistånd, regionala konflikter och internationella handelsförhandlingar. Information ges om svenska lösningar på samhällsproblem och rapportering sker om politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden i anställningslandet.

Jag frågar mig vidare om de ansvariga i Sverige inser effekten inom de länder där Sveriges officiella relationer upphör. En ambassad är hjärtat i förbindelserna mellan två länder och katalysatorn för utvidgat samarbete. En nedläggning leder ofta till upprörda reaktioner på alla nivåer i de berörda länderna – från president till den lokala organisation som tappar kontakten med sin motsvarighet i Sverige. I flera fall leder de svenska besluten till nedläggningar av utländska ambassader i Stockholm. Detta innebär en ytterligare strypning av utbytet och försvagning av Sveriges röst i världen.

110107    Bildt försöker slippa undan ansvaret  /Svd

Regeringens beslut att lägga ned ambassaden i Vietnam, och andra ambassader, är dess eget beslut. Att skylla på oppositionen, särskilt mot bakgrund av regeringskansliets överskott, är bara ett sätt att slippa undan ansvar.

Vi har också från socialdemokratiskt håll erbjudit oss att delta i en parlamentarisk översyn av utrikesförvaltningen. Vi tycker att det behövs klara kriterier och mål för hur utrikesrepresentationen i praktiken ska utformas. Detta initiativ har tyvärr avvisats. Ambassadnedläggningarna är regeringens egen politik och de inleddes redan under en period då regeringskansliet fick stora anslagsökningar.

Bland annat Carl Bildt gör också stort nummer av att Sverige- demokraterna röstade med de rödgrönas förslag till besparingar på regeringskansliet. Riksdagens utredningstjänst visar däremot att vid 91 huvudvoteringar under hösten 2010 har regeringen fått aktivt röststöd av SD. Vid enbart 8 tillfällen har de röstat som S, V och/eller MP. Det är fakta som talar sitt eget språk.

110106  Oansvarigt använda utrikespolitik som slagträ  /Svd

Carl Bildt skyller ambassadnedläggningarna på Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Men det är oansvarigt av regeringen att använda utrikespolitiken som slagträ i en inrikespolitisk kontrovers. Motsättningar hör till det politiska spelet och är viktigt för den demokratiska processen. Dock skall detta spel skötas i riksdagen.

Regeringens roll är att implementera riksdagsbeslut enligt nationens intressen. Att lägga ner strategiskt viktiga ambassader är kontraproduktivt mot Sveriges intressen. Sverige har en tradition att inte låta inrikespolitiska frågor påverka de internationella relationerna. Varför frångår Bildt denna viktiga princip?

110105  Strategiskt dårskap när populister beslutar  /Svd

Cirka 45 procent av regeringskansliet utgörs av utrikesförvaltningen, och cirka 70 procent av utrikesförvaltningens kostnader utgörs av våra olika myndigheter runt om i världen. Även om jag nu tvingas bromsa och skära ner på mycket annat – också det beklagligt – går det dessvärre inte att klara en neddragning av denna omfattning utan att också avveckla ambassader.

Tyvärr handlar det då inte bara om Hanoi. Jag beklagar att det också handlar bland annat om ambassaderna i Buenos Aires och Luanda, och jag har tyvärr tvingats informera riksdagens utrikesutskott om att vi med nuvarande ekonomiska förutsättningar kommer att tvingas till ytterligare neddragningar.

110104      Sverige tappar viktigt inflytande    /Svd

Att stänga ambassaden är ingen besparing, det är kapitalförstöring av stora mått. Sverige har sedan 1969 gett 17 miljarder kronor i bistånd till Vietnam, de senaste åren cirka 300 miljoner per år. Den bilaterala handeln mellan Sverige och Vietnam har ökat med över 50 procent sedan 2005 och uppgick till 3,2 miljarder kronor år 2009. Nu när Sveriges årliga handel med Vietnam är mer tio gånger större än biståndetvill regeringen lägga ned ambassaden! Varför? Bara Ikea sysselsätter ungefär 250000 människor i Vietnam. Endast skatteintäkterna från de vinster som svenska företag aktiva i Vietnam tillför svenska statskassan är flera gånger större än kostnaderna för att upprätthålla ambassaden.

101222     Sverige stänger fem ambassader  /UD

Regeringen har i dag beslutat att stänga Sveriges ambassader i Buenos Aires, Bryssel, Hanoi, Kuala Lumpur och Luanda.

– Detta smärtsamma beslut är en konsekvens av att Riksdagen nyligen beslutade om att skära ner i anslaget till Regeringskansliet med 300 miljoner kronor, säger utrikesminister Carl Bildt.

Avvecklingen av de fem ambassaderna kommer att ske under 2011.

101221  Bildt drog nedläggningslista  /Svd

Enligt vad TT erfar är fem ambassader listade för nedläggning redan 2011 och ytterligare fem 2012.

– UD har redan gjort neddragningar och besparingar, det går inte att göra mer utan att det får negativa effekter, säger Désirée Pethrus Engström (KD).

Hon säger att UD, enligt informationen från regeringen, nu är nere på 2002 års nivå vad gäller budget.

Socialdemokraterna har inga planer på att, i elfte timmen, avvika från kravet på regeringen att spara. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin, vice ordförande i utrikesutskottet, konstaterar att Carl Bildt och regeringen varit ytterst snabba med att varsla om att lägga ned ambassader.

– Det ser ut som om utrikesministern har haft den här listan i byrålådan länge. Nu har ett bra tillfälle kommit för att ta fram den och skylla allt på oppositionen, säger Ahlin till TT.

Han säger också att S flera gånger bett om ett samarbete med regeringen för att dra upp en långsiktig plan för var det är angeläget att ha svenska ambassader.

– Men Carl Bildt har inte varit intresserad, säger Ahlin.

100511 Dag av dialog med Afrika /Carl Bildts blogg

Vi har ju beslutat att lägga ner här och i stället öppna ambassad i Bamako i grannlandet Mali och där ha vår viktigaste position i denna del av Afrika. Ett viktigt skäl till det är ju de betydande biståndssatsningar vi har där – vi vill att utrikespolitikens olika medel skall gå mer i takt med varandra.

100506  Sverige öppnar ambassader i Kigali, La Paz, Monrovia, Ouagadougu, Pristina och Tirana

Regeringen har i dag fattat beslut om att öppna ambassader i Kigali (Rwanda), La Paz (Bolivia), Monrovia (Liberia), Ouagadougou (Burkina Faso), Pristina (Kosovo) och Tirana (Albanien).

– Vi ser ett tydligt behov av att stärka den svenska diplomatiska närvaron på dessa orter. Inte minst i ljuset av att vi har betydande utvecklingssamarbete i dessa länder, säger utrikesminister Carl Bildt.

Regeringen beslutade 2007 att fokusera det svenska biståndet till ett begränsat antal länder. I tio av dessa länder har Sverige sedan en tid tillbaka så kallade sektionskanslier. För att på bästa sätt kunna stödja genomförandet av de svenskfinansierade biståndsinsatserna bedömer regeringen att det är motiverat att uppgradera sektionskanslierna till ambassader.

100427 Utrikesfövaltning i världsklass – en mer flexibel utrikesrepresentation

Slutbetänkandet, som ska lämnas senast den 1 november 2010, kommer att ta ett brett grepp om utrikesförvaltningens uppdrag. Det kommer bl.a. att handla om säkerhetspolitiken, utvecklingssamarbetet, frihandelspolitiken, migrationsverksamhet och konsulära frågor, Sverigebilden och näringslivsfrämjandet, och andra internationella förhållanden som påverkar Sveriges trygghet.

Sverige kommer vid utgången av 2010 att ha 99 utlandsmyndigheter; ambassader, delegationer, representationer och karriärkonsulat. Antalet har legat ganska stabilt sedan 1990 och är i princip jämförbart med till exempel övriga nordiska länder.

100428  EU´s nya utrikestjänst, och webbplats

Konkret handlar det om att samlas kring frågan om utrikestjänstens arbetsuppgifter. Man är överens om att utrikestjänsten kommer att ha geografiska och funktionella enheter. Man kan likna utrikestjänsten vid den organisation som finns på svenska UD. Det betyder att geografiska enheter kommer att ansvara för EU:s relationer med specifika länder och regioner. De funktionella enheterna kommer att arbeta med specifika ämnen såsom exempelvis nedrustning och säkerhetspolitik.

090426   Sverige backar in i framtiden /Svd

Om regeringens planerade nedläggningar av utlandsmyndigheter genomförs kommer Sverige tillsammans med Albanien och Moldavien att vara de enda europeiska länder som inte har representation i världsstaden New York.

På den aktuella nedläggningslistan lär finnas, utöver New York, generalkonsulaten i Los Angeles, Kanton och Kaliningrad samt ambassaderna i Colombo och Alger. Efter det svenska EU-ordförandeskapet hotas också flera ambassader i olika EU- länder.

Många bedömare anser att Fredrik Reinfeldt lagt ut regeringens utrikespolitik på entreprenad hos Carl Bildt. Förvaltningsansvaret för UD ligger på en annan del av regeringskansliet. Detta i kombination med utrikesministerns omvittnade ointresse för att administrativt leda den egna organisationen har lett till att utrikesförvaltningen kraftigt försvagats.

Det är hög tid för statsministern att återkalla entreprenaden och ta helhetsansvar för Sveriges närvaro i världen, en fråga för hela regeringskansliet och av nationellt intresse.

090318  Kris i svensk utrikesförvaltning  /Svd

Regeringens brist på strategi är tyvärr slående. Utan egentlig parlamentarisk förankring läggs ambassader och generalkonsulat ned. Samtidigt sätter man upp nya ambassader. De fyller visserligen viktiga funktioner men på grund av stora säkerhetsrisker ligger kostnadsläget extrema högt. Detta går att ifrågasätta ur ett helhetsperspektiv.

I andra fall, som Angola, beslutar regeringen först om nedläggning för att sedan inom kort riva upp beslutet. Långsiktigheten lyser med sin frånvaro.

20080608  Stängda utlandsmyndigheter  /UD

Ambassaden i Gaborone, Botswana

Ambassaden i Gaborone har nu stängts och ambassaden i Pretoria, Sydafrika, har tagit över verksamheten. Ett honorärkonsulat upprättas i Gaborone. I Gaborone har Exportrådet öppnat ett kontor för att underlätta svenska företags verksamhet i Botswana.

Generalkonsulatet i Gdansk, Polen

Även generalkonsulatet i Gdansk har stängts och i Polen har ambassaden i Warszawa tagit över verksamheten. Sverige har öppnat ett honorärkonsulat i Gdansk.

Generalkonsulatet i Phuket, Thailand

I Phuket har generalkonsulatets verksamhet gentemot allmänheten upphört och konsulatet stänger helt 30 juni. Ambassaden i Bangkok, Thailand, har övertagit ansvaret och ett honorärkonsulat har öppnats i Phuket.

Ambassaden i Manila, Filippinerna

Också ambassaden i Manila stänger 30 juni och där har verksamheten gentemot allmänheten också till stora delar upphört.

Ett honorärt generalkonsulat öppnas i mitten av juni i Manila.

             Ambassaden i Bangkok har det övergripande ansvaret.

20071219   Sverige avvecklar tre ambassader    /UD

Regeringen har i dag beslutat att avveckla tre av Sveriges ambassader. De tre är ambassaderna i Angola, Filippinerna och Laos.

20071115   Två ambassader och två konsulat avvecklas  /UD

Regeringen har idag beslutat att avveckla Sveriges ambassader i Nicaragua och Botswana och generalkonsulaten i Gdansk, Polen och Phuket, Thailand.

20071001  Phuket förlorar generalkonsulatet /Svd

– Vi ser med stor oro på den ambassadslakt som Carl Bildt nu tänker genomföra. Särskilt kritiska är vi till att konsulatet i Kaliningrad ska läggas ned. Vi har kämpat i många år med ryssarna om att få öppna det och det invigdes så sent som i fjol. Läggs det ned så innebär det att alla konsulat utmed Östersjön läggs ned och det rimmar illa med det engagemang vi säger oss ha för Östersjöregionen. Vi arbetar ju mycket med att få med oss andra länder i detta och så drar vi oss själva undan, det är fullständigt obegriplig, säger socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin till TT.

Han är också kritisk till att ambassaden i Gaborone i Botswana läggs ned. Där finns organisationen The Southern African Development Community (SADC). Mycket av det svenska biståndet till Afrika sker i samarbete med SADC, ett arbete som nu i stället ska skötas från ambassaden i Sydafrika.

Han är också tveksam till att inrätta en ambassad i Kabul i Afghanistan.

– Det kommer att sluka enorma resurser till säkerhet och man kan ju fråga sig om det är rimligt samtidigt som man lägger ned ambassader som kostar betydligt mindre, säger Urban Ahlin.

Utrikesminister Carl Bildt vill inte kommentera uppgifterna om ambassadnedläggningarna. Han hänvisar till att några beslut ännu inte är fattade.

20070930  Kritik mot att ambassader tas bort   /Svd

Utrikesdepartementet gör av med för mycket pengar och tvingas spara. Det ska ske med hjälp av personalnedskärningar, men också genom att beskickningar stängs. Vilka ambassader och konsulat som ska läggas ned är utrikesminister Carl Bildt (m) förtegen om.

–Det är hemligt, sade han till TT i fredags.

Samtidigt ska nya utlandsmyndigheter öppnas, eftersom ”en utrikesförvaltning är i ständig förändring”.

Förra veckan informerade kabinettssekreterare Frank Belfrage riksdagens utrikesutskott om förändringarna. Tre nya ambassader slår upp portarna: i Kabul i Afghanistan, i Khartoum i Sudan och i Minsk i Vitryssland. Men nästa år stängs också en rad beskickningar. Det gäller generalkonsulaten i Phuket, Hamburg, Gdansk och Kaliningrad. Ambassaderna i Gaborone i Botswana, Managua i Nicaragua och Luanda i Angola läggs ned, uppger SvD:s källor.

Utrikesutskottets vice ordförande Urban Ahlin (s) är kritisk.

–Det här är något av en ambassadslakt. Bildt pratar om globalisering, och att vi måste vara närvarande i världen, och så gör man så här.

Han konstaterar att Sverige ”utplånar oss själva” från Östersjöns kust. Att konsulatet i Kaliningrad försvinner är särskilt illa, anser Urban Ahlin. Det invigdes så sent som i februari 2006.

–Vi har tjatat på ryssarna i flera år om ett generalkonsulat, och till slut får vi okej. Då lägger vi ned det. Men var är problemen runt Östersjön störst, med hiv, trafficing och miljöförstöring? Jo, i Kaliningrad.

Även Hans Linde (v) i utrikesutskottet är missnöjd med de aviserade förändringarna.

–Sverige väljer nu att kapa banden till en lång rad länder där man varit närvarande flera decennier, och där vi har kontakter som vi kunnat använda för konstruktivt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är väldigt olyckligt.

Alf Svensson (kd), som sitter i utrikesutskottet, vill inte uttala sig om enskilda beskickningar, men har en principiell uppfattning:

–Det är att Sverige, i en allt mer globaliserad värld, ska vara väldigt försiktig med att dra sig tillbaka och lägga ned ambassader.

Annonser

1 kommentar

 1. Carl Bildt & Co har sina sidor – om man så säger.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s